Stadgar

Tillbaka till huvudsidan

Fastställda vid konstituerande möte de 11/9 2021

Stadgar för ideella föreningen Helsingborgs Medborgarmedalj

FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

HEMORT
Föreningen har sitt säte i Helsingborg

MEDLEMSKAP
§1 Medlem i föreningen är den som betalt medlemsavgift.
§2 Medlem:
– har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna
– har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter
– ska följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen, men
– har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

STYRELSEN
§3 Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen. Den skall – inom ramen för dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata de regler som gäller för att utse medaljörer.
Det åligger styrelsen särskilt att:
– tillse att för föreningen bindande regler iakttas
– verkställa av årsmötet fattade beslut
– planera, leda och förvalta arbetet inom föreningen
– ansvara för och förvalta föreningens medel
– att förbereda årsmötet.

§4 Styrelsen består av ordförande och 2-4 övriga ledamöter, jämte 1-2 ersättare

§5 Styrelseledamöter och ersättare väljs av årsmötet bland föreningens röstberättigade medlemmar.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder ersättare, vilken enligt den mellan ersättare bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden till och med nästkommande årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

§6 Föreningens firma tecknas av ordförande resp. vice ordförande eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig.

§7 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträdet skall protokoll föras.

§8 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M M
§9 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderår.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

REVISION
§10 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna vill ta del av, när de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

MÖTEN
§11 Föreningen håller årsmöte i september månad varje år.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmöte och övriga möten.
Kallelse jämte dagordning för årsmötet kungörs senast 3 veckor före mötet av styrelsen genom E-mail till medlemmarna.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

RÖSTRÄTT
§12 Varje medlem som är närvarande har rösträtt på möte.

BESLUT
§13 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

ÅRSMÖTE
§14 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
5. Redogörelse för föregående års verksamhet.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande
b) övriga styrelseledamöter
c) 2 ersättare i styrelsen med för dem fastställd turordning
d) en eller två revisorer jämte ersättare
e) valberedning
9. Fastställande av
a) medlemsavgift
b) övriga avgifter, t ex deltagaravgifter

BEHANDLING AV FÖRSLAG
§15 Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

ÖVRIGA FRÅGOR
§16 Ett förslag som tages upp under punkten ”Övriga frågor” och som är av ”ekonomisk natur” ska inte tas beslut på här, utan remitteras till ordinarie styrelsemöte. Skälet är att minska risken att dåligt underbyggda beslut fattas.

EXTRA MÖTE
§17 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen.
Av kallelsen skall det framgå vilka ärenden som ska behandlas.

BESLUT, OMRÖSTNING
§18 Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

UTESLUTNING
§19 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR
§20 Inga ersättningar utgår till styrelsens medlemmar annat än utgifter direkt kopplade till föreningens verksamhet.

STADGEÄNDRING
§21 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster bifaller beslutet.

ÄNDAMÅL
§22 Se det särskilda dokumentet ”Ändamål”.
Endast årsmötet får ändra ändamål för föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster bifaller beslutet.

IDEOLOGI OCH POLITIK
§23 Föreningen är en politiskt, religiöst och ideologiskt obunden organisation.

BESLUT AV MEDALJMOTTAGARE
§24 Mottagare av Helsingborgs Medborgarmedalj utses av styrelsen eller jury utsedd av styrelsen. Antalet mottagare per år är 3 – 5.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
§25 Beslut om upplösning av föreningen måste beslutas på föreningens ordinarie årsmöte. För att föreningen ska kunna upplösas krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.
Efter reglerade skulder skall överskottet tillfalla föreningen Hemlösas Hus Helsingborg.

Tillbaka till toppen

%d bloggare gillar detta: